provozní řád

Provozní řád pronajímaného rekreačního objektu Chata Marjánka

Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 • při příjezdu na chatu předloží host platný doklad totožnosti
 • za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 • provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 14:00 hod do 16:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.
 • po doplacení částky za pobyt v hotovosti budou hostu vydány klíče od chaty.
 • na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli tel: 778 747 641
 • pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.
 • v objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem provozovatele
 • voda pro celý objekt pochází ze studny. Laboratoř jí ohodnotila  jako pitnou.
 • host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu
 • host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře. Zvláště upozorňujeme na zavření oken  kvůli možnosti zatečení vody do objektu.
 • v celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří či na balkóně. Kouření je možné pouze mimo chatu a nedopalky se nesmí házet na zem. V případě porušení, nebude hostu vrácena tzv. „vratná kauce“.
 • ve venkovních prostorách využívejte pouze ohraničeného pozemku patřícího k chatě a to jak pro parkování max. 4 vozy, tak pro rekreaci osob
 • s ohledem na sousední chataře a starousedlíky mají povinnost hosté respektovat noční klid (22:00 – 7:00)
 • za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu
 • lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem. Po ukončení pobytu povlečení z lůžkovin sundejte.
 • pobyt se psi je možný  po předchozí domluvě a s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.
 • Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a to je otevřené ohniště s grilovacím kamenem a posezením na pozemku chaty.

  Provozní řád dětského hřiště

  1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

  2/ Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let.
  Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.

  3/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

  4/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

  5/ Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba

  6/Na trampolínu smí děti pouze pod dozorem odpovědné osoby,nosnost max. 150Kg,

  7/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

  Návštěvník je povinen:

  • seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
  • šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
  • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.

  Návštěvníkům je zakázáno:

  • vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu
  • je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
  • houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
  • přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
  • vylézání na střechy věží
  • přelézání zábran a zábradlí
  • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
  • používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
  • používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
  • vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
  • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
  • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
  • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
  • stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
  • pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

  Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

  V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.